Hải Phòng, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Tuyên truyền hành động đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hành động đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue,

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về hành động đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue và các thông tin liên quan.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân thực hiện tốt các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cho gia đình và cộng đồng.

- Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tại đây