Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành;
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa và thể thao