Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

Về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường)

Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khóa X (nhiệm kỳ 2016-2021)

Tải tài liệu:

13-TB-HDND