Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019

Ngày 05/9/2019, Sở Tư pháp đã ban hành Thông báo số 1366/TB-STP về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân thành phố trong 8 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019. Theo đó, Sở Tư pháp thông báo như sau:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2019

1.1. Số văn bản phải trình UBND thành phố ban hành trong 8 tháng đầu năm 2019: 34 văn bản.

1.2. Số văn bản đã trình UBND thành phố: 27 văn bản.

- UBND thành phố đã ban hành: 18 văn bản (Sở Tài chính 02 văn bản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03 văn bản; Sở Nội vụ 01 văn bản; Sở Xây dựng 02 văn bản; Sở Công thương 04 văn bản; Sở Tư pháp 01 văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 văn bản; Sở Y tế 01 văn bản; Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 01 văn bản; Sở Giao thông vận tải 01 văn bản; Ban Quản lý Khu kinh tế 01 văn bản).

- UBND thành phố chưa ban hành: 09 văn bản (Sở Nội vụ 01 văn bản; Sở Công thương 02 văn bản; Sở Tài chính 02 văn bản; Sở Tư pháp 01 văn bản; Sở Tài nguyên và Môi trường 01 văn bản; Sở Văn hóa và Thể thao 01 văn bản; Sở Khoa học và Công nghệ 01 văn bản).

1.3. Số văn bản chưa trình (quá hạn): 07 văn bản.

- Sở Nội vụ: 02 văn bản:

+ Quyết định ban hành Quy định về tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đang thẩm định);

+ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng, phó Phòng Nội vụ thuộc UBND các quận, huyện tại thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2958/2016/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND thành phố (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 46/BCTĐ-STP ngày 23/8/2019).

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 02 văn bản:

+ Quyết định quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết Luật Đất đai năm 2013 (Sở Tư pháp đang thẩm định).

+ Quyết định về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố (Chưa gửi hồ sơ thẩm định).

- Sở Xây dựng: 01 văn bản: Quyết định ban hành giá cho thuê diện tích kinh doanh, dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại các khu chung cư mới xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Chưa gửi hồ sơ thẩm định).

- Ban Quản lý Khu kinh tế: 01 văn bản: Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đang thẩm định).

- Sở Du lịch: 01 văn bản: Quyết định ban hành Quy chế quản lý các hoạt động du lịch trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đang thẩm định).

* Như vậy, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng, trình UBND thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Sở trong 08 tháng đầu năm hoàn thành là 79,4%; không hoàn thành 20,6%.

2. Kế hoạch thực hiện trong tháng 9/2019:

Số văn bản phải trình UBND thành phố ban hành: 07 văn bản

1/ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 45/BCTĐ-STP ngày 14/8/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Công thương.

2/ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình tại Tờ trình số 382/TTr-STNMT ngày 15/8/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường.

3/ Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong việc thực hiện thanh tra chuyên ngành về lao động, an toàn, vệ sinh lao động khi thanh tra vào ban đêm, ngoài giờ hành chính trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã trình tại Tờ trình số 87/TTr-SLĐTBXH ngày 08/8/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

4/ Quyết định ban hành Quy định quản lý và xóa bỏ lối đi tự ý mở qua đường sắt (Sở Tư pháp đang thẩm định).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Giao thông vận tải.

5/ Quyết định ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 44/BCTĐ-STP ngày 14/8/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Giao thông vận tải.

6/ Quyết định quy định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình của dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Chưa gửi hồ sơ thẩm định).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7/ Quyết định ban hành Tập đơn giá cây trồng; vật nuôi, chi phí đầu tư vào trang thiết bị, chăn nuôi; thủy sản nuôi, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND thành phố Hải Phòng (Sở Tư pháp đã thẩm định tại Báo cáo thẩm định số 42/BCTĐ-STP ngày 07/5/2019).

* Cơ quan chủ trì soạn thảo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Trình tự, thủ tục thực hiện, hồ sơ thẩm định và thời gian gửi thẩm định đã được Sở Tư pháp hướng dẫn cụ thể đối với từng văn bản; các văn bản khi trình UBND thành phố, đề nghị các sở, ban, ngành đồng thời gửi Sở Tư pháp để theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện.

Sở Tư pháp thành phố xin thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố./.