Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2020

Tuyên truyền Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109

Thực hiện Công văn số 5638/UBND-DN ngày 12/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109,

 Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2109 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành có liên quan.

- Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tại đây