Hải Phòng, ngày 22 tháng 11 năm 2019

Tuyên truyền Kế hoạch Phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2019,

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên truyền nội dung Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2019 và các thông tin liên quan.

-  Tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn xã hội, nhằm tiếp tục chăm lo, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của thành phố ngày càng phát triển bền vững; tăng cường tuyên truyền về Tháng khuyến học, khuyến tài và Ngày Khuyến học Việt Nam (02/10) để góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập của thành phố.

- Thường xuyên cập nhật thông tin và gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Tài liệu đính kèm tại đây