Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
10 nghị quyết tại kỳ họp thứ 7, quốc hội khóa XIV

Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. 

Nghị quyết Phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán tòa án nhân dân tối cao.

Nghị quyết Thành lập đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"

Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết Về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.

Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

Nghị quyết Gia nhập công ước số 98 của tổ chức lao động quốc tế về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể