Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thông báo tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2019 tại thành phố Hải Phòng

Chi tiết xem tại đây