Hải Phòng, ngày 11 tháng 12 năm 2019
SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA TỔ CHỨC CÔNG BỐ HỢP QUY 2019

STT

Tên tổ chức công bố hợp quy

Sản phẩm dệt may

Bản công bố hợp quy

Tổ chứng chứng nhận

1

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ XNK Phú Thịnh Hưng

Địa chỉ: Số 29 Xóm Bồ Đề, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

Phụ kiện may mặc: Ren hoa lưới lót, các màu, hiệu chữ Trung Quốc

0201567261/111900005265188/0100107772-002 ngày 21/8/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD08300 ngày 17/8/2019

0201567261/111900005309250/0100107772-002 ngày 21/8/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD08303 ngày 20/8/2019

0201567261/111900005419535/0100107772-002 ngày 28/8/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD08387 ngày 24/8/2019

0201567261/11190000546971/0100107772-002 ngày 28/8/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD08390 ngày 27/8/2019

0201567261/111900005590305/0100107772-002 ngày 04/9/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD08621 ngày 31/8/2019

0201567261/111900005771805/0100107772-002 ngày 11/9/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD09008 ngày 10/9/2019

0201567261/111900005723380/0100107772-002 ngày 11/9/2019

CN Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng, số chứng nhận 19C02CD08857 ngày 07/9/2019