Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Hội nông dân huyện nhà tiếp tục thực hiện Kết luận số 61
của Ban Bí thư và quyết định 673 của Thủ Tướng Chính Phủ

Các cấp Hội tiếp tục triển khai quán triệt Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn giai đoạn 2011-2020”.
Các cấp Hội đã tập trung tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, vận động nông dân thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị. Tích cực tham gia xây dựng đề án, tổ chức giám sát và vận động nông dân thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Năm 2018, và gần 9 tháng năm 2019, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện đề án “Đổi mới nâng cao hiệu qủa hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2011 – 2020”. Chỉ đạo Hội cơ sở tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để Hội Nông dân tham gia xây dựng và triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể triển khai chương trình phối hợp, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT và dạy nghề cho hội viên, nông dân giúp nông dân có kiến thức, việc làm. Thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND, giai đoạn 2011 - 2020’’, Ban Điều hành Quỹ HTND huyện, trong đó Hội Nông dân huyện là cơ quan chuyên trách trực tiếp tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành quản lý toàn diện về hoạt động. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã vận động được 37 triệu đồng từ hội viên nông dân và từ ngân sách cấp là 100 triệu, đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Việc cho vay vốn được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục từ khảo sát, bình xét, lập hồ sơ dự án, thẩm định và quy trình giải ngân nguồn vốn. Công tác quản lý vốn được thực hiện đảm bảo quy định, 100% hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả trong phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập.
Bùi Thùy