Hải Phòng, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng năm 2019

Chi tiết xem tại đây.