Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020


Danh muc dieu chinh KH thanh tra 2019 (lan 2)_Signed.pdf
Phụ lục 01_Signed.pdf
Phụ lục 02_Signed.pdf
Phụ lục 03_Signed.pdf
Phụ lục 04_Signed.pdf