Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2019 (lần 2)

Tải về