Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Nghị quyết về điều chỉnh dự kiến Kế hoạch đầu tư công huyện năm 2020

Tải về