Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch 64/KH-UBND thành phố và căn cứ báo cáo của Sở Nội vụ về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019, UBND thành phố vừa yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ lịch sử thành phố căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo về công tác văn thư lưu trữ tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời đề nghị các UBND các quận, huyện rà soát, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ tại đơn vị đảm bảo đủ điều kiện theo quy định. Thực hiện nghiêm túc hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định đặc biệt trong quản lý văn bản đến, đi. Chấn chỉnh một số nội dung trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác văn thư, lưu trữ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ; bố trí hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy scan, máy in…đảm bảo phục vụ tốt công tác cải cách hành chính.

                                                                                            HY