Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Kế hoạch về Phòng, chống thiên tai của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2019 (File đính kèm).