Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2019
 Nội dung xem chi tiết tại đây