Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Tài liệu kèm theo: 513- lich ktra CCHC.signed.pdf