Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Toàn văn QĐ 1416/QĐ-SGTVT!
Biểu đồ chạy xe!