Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Ngày 13/11/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 09-QĐi/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy.
Cùng với các cơ sở giáo dục khác trong phạm vi cả nước, các trường chính trị cấp tỉnh đã và đang phấn đấu, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống các trường chính trị chuẩn, góp phần vào sự phát triển của địa phương nói riêng, cả nước nói chung. Trong những năm qua, Trường Chính trị Tô Hiệu thành phố Hải Phòng ngày càng quan tâm đến việc xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức; xây dựng đội ngũ giảng viên với trình độ, năng lực ngày càng được nâng cao; tăng cường hơn nữa điều kiện về cơ sở vật chất,….Những nội dung này đều phù hợp với tiến trình xây dựng trường chính trị chuẩn. Yêu cầu đổi mới các mặt công tác đã đặt ra đối với các trường chính trị nói chung, Trường Chính trị Tô Hiệu nói riêng những nhiệm vụ mới, trong đó có việc nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử, đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 4.0. Từ thực trạng của Trường Chính trị Tô Hiệu và những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay, xét thấy, có một số vấn đề cần quan tâm đối với hoạt động của Cổng thông tin điện tử các trường chính trị như sau:
Thứ nhất, sự cần thiết phải xây dựng Cổng thông tin điện tử trường chính trị
Xét về mặt lý luận, V.I. Lênin đã từng chỉ ra rằng trong thời đại ngày nay để tập hợp và phát huy sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị thì điều trước tiên và cấp thiết cần có là một tờ báo, vì “không có nó thì không thể tiến hành được một cách có hệ thống cuộc tuyên truyền cổ động hết sức có nguyên tắc và toàn diện”. Tuy Cổng thông tin điện tử của trường chính trị không phải là một "tờ báo" đúng nghĩa, nhưng xét về nhiệm vụ chính trị thì vai trò của nó gần như là một tờ báo, bởi lẽ thông qua đó, trường chính trị có thể tiến hành các công tác tuyên truyền, cổ động, giáo dục và định hướng được nhiều thông tin chính trị - xã hội nhằm đạt những hiệu quả quản lý nhất định. Thông qua hoạt động của Cổng thông tin điện tử, việc phổ biến, tuyên truyền các kiến thức về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là cần thiết, góp phần thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các trường chính trị.
Xét về mặt thực tiễn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước, Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 07 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 08 năm 2014 quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 307/TB-VPCP ngày 01 tháng 8 năm 2014 truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong đó có việc xây dựng hệ thống Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt 4 cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương. Đây chính là cơ sở pháp lý cho việc thiết lập các cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trong đó có hệ thống các trường chính trị.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nêu trên, có thể thấy, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử các trường chính trị là rất cần thiết, nhất là trong tình hình hiện nay.
Thứ hai, vấn đề nhận thức về vai trò của Cổng thông tin điện tử trường chính trị đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp cơ sở
Cổng thông tin điện tử của các trường chính trị là kênh thông tin chính thức trong quá trình quản lý hoạt động của nhà trường. Hầu hết giao diện Cổng thông tin điện tử của các trường chính trị hiện nay đều bao quát toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Trường, gồm các phần mục như: Giới thiệu trường; Đào tạo bồi dưỡng; Nghiên cứu khoa học; Văn bản; Thư viện; Liên hệ; Lịch công tác; Lịch học; Kết quả học tập…. Điều này đáp ứng được yêu cầu tuyên truyền, cung cấp thông tin, cung cấp dịch vụ và điều hành tác nghiệp của Trường. Đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các trường chính trị, với nội dung chuyên môn chủ yếu tập trung vào hoạt động nghiên cứu, cập nhật các thông tin mới phục vụ cho hoạt động giảng dạy thì cổng thông tin điện tử là nơi cung cấp, phản ánh nhiều sự kiện, thông tin hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời là diễn đàn để trao đổi, thảo luận các vấn đề thời sự, khoa học hay các nội dung công tác có liên quan. Đối với học viên, việc thường xuyên truy cập cổng thông tin điện tử của trường giúp hiểu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của trường chính trị; đồng thời nắm rõ, kịp thời lịch học tập, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,..Ngoài ra, trong thời kỳ cách mạng khoa học và công nghệ, Cổng thông tin điện tử còn là nơi quảng bá hình ảnh của các trường chính trị. Những thông tin trên Cổng thông tin điện tử chính là những ấn tượng đầu tiên đối với các cá nhân, tổ chức đang muốn tìm hiểu về trường chính trị.
Như vậy, có thể khẳng định, Cổng thông tin điện tử các trường chính trị đang từng bước giữ vai trò quan trọng, cần thiết. Việc nhận thức đúng đắn, đầy đủ vai trò của Cổng thông tin điện tử các trường chính trị là cơ sở để tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác vận hành, quản lý Cổng, hướng đến mục tiêu xây dựng trường chính trị chuẩn trong giai đoạn sắp tới.
Thứ ba, vấn đề về đổi mới, hoàn thiện quy định, cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử trường chính trị
Nhìn trên bình diện chung, hầu hết các trường chính trị đều vận hành và quản lý Cổng thông tin điện tử theo những quy định riêng, có các cơ chế, chính sách riêng để vận hành Cổng phù hợp với quy định của pháp luật và địa phương. Theo cơ cấu tổ chức quy định tại Quyết định 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, việc vận hành và quản lý Cổng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu. Đã có những đơn vị với điều kiện của địa phương, vận dụng tốt các cơ chế, chính sách dành cho hoạt động này. Tuy nhiên, hầu hết các trường chính trị đều đứng trước yêu cầu cần thiết phải đổi mới, hoàn thiện quy định, cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý, vận hành Cổng. Để thực hiện được vấn đề này, thiết nghĩ, cần phải có các nhóm giải pháp tổng thể, trong đó tập trung một số nhóm giải pháp sau: 
Một là, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản, quy định về tổ chức và vận hành Cổng thông tin điện tử trường chính trị; 
Hai là, đổi mới, hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, cơ chế hỗ trợ đối với hoạt động của Cổng; 
Ba là, xây dựng cơ chế phối hợp trong việc viết và đưa tin, bài giữa các đơn vị trong trường chính trị và cơ chế cộng tác giữa trường chính trị với các đơn vị khác; 
Bốn là, xây dựng, kiện toàn, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ biên tập viên, cán bộ viết bài, cán bộ kỹ thuật, thích ứng với xu thế và điều kiện ngày nay; 
Năm là, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đảm bảo tốt sự vận hành của Cổng thông tin điện tử các trường chính trị…
Thứ tư, vấn đề về liên kết trong tổ chức, quản lý Cổng thông tin các trường chính trị
Có thể nhận thấy một thực tế là, mặc dù cùng trong hệ thống các trường chính trị nhưng giữa các trường chưa có sự liên kết, trao đổi, chia sẻ về các nội dung liên quan đến hoạt động của mình trên môi trường mạng. Có rất ít Cổng thông tin điện tử các trường chính trị liên kết với Cổng thông tin điện tử của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị khác. Điều này làm giảm sự tương tác, giao lưu, mà cao hơn là hợp tác trong việc cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung. Về mặt hình thức, mỗi trường chính trị xây dựng một giao diện Cổng thông tin khác nhau trong đó tích hợp các phần mềm kỹ thuật khác nhau, không đảm bảo được tính thống nhất trong các cơ quan mang đậm tính Đảng. Trước yêu cầu xây dựng các trường chính trị đạt chuẩn, vấn đề liên kết trong quản lý tổ chức, vận hành Cổng thông tin điện tử giữa các trường chính trị cần thiết được đặt ra, xem xét, nhằm tạo nên sự thống nhất cao giữa các trường chính trị, tạo ra một môi trường làm việc cộng tác đơn giản và hiệu quả, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang đạt đến đỉnh cao như hiện nay.
Thứ năm, vấn đề về xây dựng nội dung các tin, bài viết đăng tải trên Cổng thông tin điện tử các trường chính trị
Đối với hoạt động của một Cổng thông tin điện tử, nội dung các tin, bài viết đóng vai trò quan trọng, đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của trường. Bởi vậy, các tin, bài viết cần tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, các bài viết cần thiết hướng vào việc phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận chế độ xã hội mà Đảng ta đã gây dựng, cùng với các cơ quan thông tấn tại địa phương xây dựng khối đoàn kết, góp phần vào sự ổn định chính trị của địa phương nói riêng, cả nước nói chung.
Trên đây là một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình tổ chức quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tại các trường chính trị - một trong những kênh quan trọng để cơ quan quản lý cấp trên đánh giá quá trình hoạt động của các trường chính trị tỉnh trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử các trường chính trị trong lộ trình xây dựng trường chính trị chuẩn thời gian tới./.
Nguyễn Thị Huyền
Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học