Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Thông báo phân luồng giao thông phục vụ thi công sửa chữa cầu Vàng (Km15+221/ĐT.360) huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.
Toàn văn Thông báo 262/TB-SGTVT!