Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Bầu cử trưởng thôn ở Tân Trào
Cùng với các địa phương trong huyện, thời gian qua, xã Tân Trào đã triển khai các bước, tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021 đảm bảo đúng quy trình, tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thành công từ cuộc bầu cử trưởng thôn đã góp phần xây dựng chính quyền ở cơ sở ngày càng vững mạnh.
Trên địa bàn xã có 4 thôn Kim Sơn, Kỳ Sơn, Đa Ngư và Ngọc Tỉnh. Tuy nhiên trong đợt này, chỉ có 2 thôn Đa Ngư và Kỳ Sơn tổ chức bầu cử trưởng thôn; 2 thôn Kim Sơn và Ngọc Tỉnh địa phương chỉ định tái cử trưởng thôn cũ không thực hiện bầu cử đợt này.
Xác định cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ này có ý nghĩa chính trị quan trọng, cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của cuộc bầu cử để cử tri hiểu, tạo đồng thuận cao và phát huy quyền dân chủ của nhân dân. Chỉ đạo cấp uỷ chi bộ họp, phân công nhiệm vụ cho đảng viên phụ trách từng nhóm hộ. Ban công tác mặt trận tổ chức hội nghị mở rộng để giới thiệu nhân sự, trong đó, 2 thôn Đa Ngư và Kỳ Sơn đều giới thiệu 2 ứng cử viên.
Kết quả: ở thôn Kỳ Sơn đồng chí trưởng thôn nhiệm kỳ trước tái cử, ở thôn Đa Ngư bầu trưởng thôn mới.
Dưới sự lãnh đạo sâu sát của đảng uỷ, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021 của xã đã thành công tốt đẹp. Quyền dân chủ được phát huy, cử tri trong xã phấn khởi, tin tưởng vào đường lối đổi mới của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.
Nguyễn Bình