Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Xã Kiến Quốc hoàn thành bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 - 2021

Thực hiện kế hoạch của UBND xã Kiến Quốc về việc tổ chức thực hiện bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2019 – 2021. Đến nay, 9/9 thôn của xã đã hoàn thành công tác bầu cử và công bố danh sách các tân trưởng thôn đến toàn thể nhân dân.
Trong quá trình triển khai, các thôn thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bám sát các hướng dẫn của cấp trên; chú trọng phát huy vai trò của chi bộ, các đảng viên, trưởng ban công tác mặt trận thôn khi lựa chọn, dự kiến giới thiệu người ứng cử. Để tạo nguồn cán bộ thôn, trước đó, các Chi bộ, ban công tác mặt trận thôn đã quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, giúp đỡ những đồng chí có triển vọng, các cá nhân được giới thiệu ứng cử đều đã có thời gian công tác, tích lũy kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện công việc ở thôn xóm. Đợt này, mỗi thôn ở Kiến Quốc đều giới thiệu 2 ứng cử viên; trong đó, chi bộ giới thiệu 1 người, mặt trận thôn giới thiệu 1 người. Là xã có địa bàn rộng với 9 thôn, tương ứng với đó là 9 tổ bầu cử. Để bảo đảm tỷ lệ cử tri đi bầu, UBND xã đã chỉ đạo các thôn đồng loạt tổ chức bầu cử vào ngày chủ nhật. Do có sự chuẩn bị tốt về công tác tuyên truyền, vận động nên 8/9 thôn đã hoàn thành tốt công tác bầu cử trong lần đầu, riêng chỉ có thôn 7 tiến hành bỏ phiếu lần 2 do tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu không đảm bảo.
Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2021 xã Kiến Quốc là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đối với toàn thể nhân dân trong cộng đồng dân cư, phát huy được tính dân chủ và bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nhân dân, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có năng lực hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó; đưa phong trào phát triển kinh tế-xã hội của từng thôn trên địa bàn nói riêng và xã Kiến Quốc nói chung ngày một phát triển đi lên, trở thành một trong những địa phương có đời sống kinh tế phát triển mạnh, đứng trong tốp đầu của huyện./. 
Nguyễn Bình