Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020


SỞ XÂY DỰNG HẢI PHÒNG

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN, XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2019

Chuyên ngành: XÂY DỰNG

Tải về/Download: Chuyên ngành xây dựng

Bộ danh mục 

STT

Tên loại văn bản

Số/ Ký hiệu

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu

Ghi chú

1

Luật

50/2014/QH13

18/06/2014

Quốc hội

Luật Xây dựng

2

Luật

65/2014/QH13

25/11/2014

Quốc hội

Luật Nhà ở

3

Luật

66/2014/QH13

25/11/2014

Quốc hội

Luật Kinh doanh bất động sản

4

Luật

30/2009/QH12

17/06/2009

Quốc hội

Luật Quy hoạch đô thị

5

Nghị định

26/2013/NĐ-CP

29/03/2013

Chính phủ

Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng

6

Nghị định

68/2019/NĐ-CP

14/8/2019

Chính phủ

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

7

Nghị định

37/2015/NĐ-CP

22/4/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

8

Nghị định

46/2015/NĐ-CP

12/05/2015

Chính phủ

Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

9

Nghị định

59/2015/NĐ-CP

18/06/2015

Chính phủ

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Bãi bỏ các quy định tại các khoản 6 và 7 Điều 34, khoản 3 Điều 69 và Phụ lục I

10

Nghị định

42/2017/NĐ-CP

05/04/2017

Chính phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

11

Nghị định

100/2018/NĐ-CP

16/7/2018

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

12

Nghị định

76/2015/NĐ-CP

10/09/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

13

Nghị định

99/2015/NĐ-CP

20/10/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

14

Nghị định

30/2019/NĐ-CP

28/3/2019

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

15

Nghị định

100/2015/NĐ-CP

20/10/2015

Chính phủ

Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

16

Nghị định

44/2015/NĐ-CP

06/05/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

17

Nghị định

37/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Chính phủ

Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

18

Nghị định

72/2019/NĐ-CP

20/8/2019

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập. thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

19

Nghị định

39/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Chính phủ

Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

20

Nghị định

38/2010/NĐ-CP

07/04/2010

Chính phủ

Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

21

Nghị định

117/2007/NĐ-CP

11/7/2017

Chính Phủ

Về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Bãi bỏ khoản 3 Điều 38

22

Nghị định

124/2011/NĐ-CP

28/12/2011

Chính Phủ

Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

23

Nghị định

80/2014/NĐ-CP

6/8/2014

Chính phủ

Về thoát nước và xử lý nước thải

24

Nghị định

64/2010/NĐ-CP

11/6/2010

Chính phủ

Về quản lý cây xanh đô thị

Bãi bỏ điều 19

25

Nghị định

79/2009/NĐ-CP

28/9/2009

Chính phủ

Về quản lý chiếu sáng đô thị

Bãi bỏ điều 22

26

Nghị định

38/2015/NĐ-CP

24/4/2015

Chính phủ

Về quản lý chất thải và phế liệu

27

Nghị định

23/2016/NĐ-CP

5/4/2016

Chính phủ

Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

28

Nghị định

53/2017/NĐ-CP

08/5/2017

Chính phủ

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

29

Nghị định

139/2017/NĐ-CP

27/11/2017

Chính phủ

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

30

Thông tư

06/2013/TT-BXD

13/5/2013

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

31

Thông tư

16/2013/TT-BXD

16/10/2013 

Bộ Xây dựng

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị

32

Thông tư

05/ 2017/TT-BXD

05/4/2017

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

33

Thông tư

02/ 2017/TT-BXD

01/03/2017

Bộ Xây dựng

Về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

34

Thông tư

13/2016/TT-BXD

29/6/2016

Bộ Xây dựng

Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

35

Thông tư liên tịch

06/2014/TTLT-BXD-BNV

14/5/2014

Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra xây dựng

36

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT-BXD-BNV

16/11/2015

Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng

37

Thông tư

15/2016/TT-BXD

30/6/2016

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn về cấp phép xây dựng

38

Thông tư

16/2016/TT-BXD

30/6/2016

Bộ Xây dựng

Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

39

Thông tư

26/2016/TT-BXD

26/10/2016

Bộ Xây dựng

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

40

Thông tư

04/2019/TT-BXD

16/8/2019

Bộ Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

41

Thông tư

12/2016/TT-BXD

29/6/2016

Bộ Xây dựng

Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù

42

Thông tư

04/2017/TT-BXD

30/3/2017

Bộ Xây dựng

Quy định quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

43

Thông tư

03/2019/TT-BXD

30/7/2019

Bộ Xây dựng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn

lao động trong thi công xây dựng công trình

44

Thông tư

08/2017/TT-BXD

16/5/2017

Chính phủ

Quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

45

Thông tư

03/2018/TT-BXD

24/4/2018

Bộ Xây dựng

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

46

Thông tư

01/2016/TT-BXD

01/02/2016

Bộ Xây dựng

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật (Nội dung ôn tập Quy chuẩn công trình cấp nước, công trình thoát nước, công trình chiếu sáng, Công trình quản lý chất thải rắn và nhà vệ sinh công cộng, công trình nghĩa trang).

47

Quyết định

2118/2016/QĐ-UBND

26/9/2016

UBND TP

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng;

48

Quyết định

2464/2015/QĐ-UBND

02/11/2015

UBND
 thành phố

Về quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố Hải Phòng

49

Quyết định

326/2017/QĐ-UBND

16/2/2017

UBND
thành phố

Quy định quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

50

Quyết định

1339/2016/QĐ-UBND

11/7/2016

UBND
thành phố

Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung thành phố Hải Phòng.

51

Quyết định

1437/2017/QĐ
-UBND

06/06/2017

UBND
thành phố

Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

52

Quyết định

10/2017/QĐ-UBND

08/9/2017

UBND
thành phố

Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

53

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND

'29/12/2017

UBND
thành phố

Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn thành phố Hải Phòng

54

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND

29/12/2017

UBND
thành phố

Quy định quản lý hoạt động thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng

55

Quyết định

02/2018/QĐ-UBND

09/01/2018

UBND
thành phố

Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung  cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

56

Quyết định

27/2019/QĐ-UBND

07/8/2019

UBND
thành phố

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định di dời, tạm cư, tái định cư khi Nhà nước thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung  cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo QUyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 9/1/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố

57

Quyết định

05/2019/QĐ-UBND

18/01/2019

UBND
thành phố

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải phòng

58

Quyết định

12/2019/QĐ-UBND

22/4/2019

UBND
thành phố

Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liêu về nhà ở và thị trường bất động sản  trên địa bàn thành phố Hải Phòng

59

Quyết định

19/2019/QĐ-UBND

10/6/2019

UBND
thành phố

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng