Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Tải về: 88-PCTT.signed.pdf