Hải Phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Danh sach thí sinh dự thi sát hạch tháng 10-2019 - SXD Hải Phòng.

Download/Tải về: Danh sách

STT Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp
CMT/ Hộ chiếu
Trình độ chuyên môn Lĩnh vực tham gia dự thi sát hạch
1 Phạm Văn Nam 10/03/1980 031217723 03/07/2013 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
2 Phạm Văn Trường 12/11/1978 031078000215 26/08/2014 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông
3 Mai Biên Thùy 26/11/1981 036081000161 09/06/2014 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
4 Nguyễn Anh Tuấn 15/01/1991 031613073 11/08/2006 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
5 Bùi Ngọc Phương 14/10/1974 031074001257 16/07/2015 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
6 Nguyễn Văn Tiến 18/10/1986 036086006178 19/10/2017 Kiến trúc sư ngành Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình
7 Nguyễn Văn Toản 17/09/1978 162521335 11/06/2015 Kỹ sư kỹ thuật công trình Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
8 Bùi Văn Dinh 28/06/1984 024084000308 06/12/2016 Kỹ sư xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
9 Lương Thanh Tú 01/12/1972 080431871 14/04/2003 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
10 Nông Quang Duy 07/06/1987 080507432 04/08/2015 Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
11 Lưu Văn Tráng 10/11/1987 001087025890 08/08/2018 Cao đẳng Công nghệ Kỹ thuật giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
12 Vũ Trọng Hải 27/01/1980 013043061 02/07/2011 Kỹ sư thủy lợi- Chuyên ngành: Thủy điện Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
13 Nguyễn Viết Dũng 19/03/1983 113103055 26/04/2012 Kỹ sư xây dựng- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.
Định giá xây dựng.
14 Đặng Duy Hưng 25/10/1975 011911677 08/05/2010 Kỹ sư thủy lợi Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
15 Lê Quốc Hoàn 10/02/1982 100790726 28/02/2015 Kiến trúc sư- Chuyên ngành: Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình
16 Lê Văn Cường 16/08/1982 121477491 31/03/2017 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
17 Nguyễn Anh Việt 07/11/1970 001070008680 12/07/2016 Kỹ sư xây dựng- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
18 Lê Đình Tấn 11/04/1983 025083000233 13/10/2015 Kỹ sư Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
19 Vũ Minh Viễn 02/11/1979 151392014 26/03/2009 Kỹ sư hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
20 Trần Văn Hưng 06/01/1984 031084005351 07/07/2016 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
21 Đồng Văn Sơn 13/12/1988 030088006676 05/09/2018 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
22 Nguyễn Đắc Đỗ 17/08/1991 135547324 24/04/2008 Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
23 Trần Thái Sơn 28/10/1984 131417392 08/11/2014 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
24 Tạ Hữu Phú 03/07/1991 037091001095 02/08/2016 Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật vật liệu xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
25 Nguyễn Chí Cao 18/10/1992 125495663 01/10/2012 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
26 Phạm Thành Vinh 22/11/1983 025083000463 17/07/2018 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Định giá xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
27 Đặng Bá Đạt 21/01/1985 111882126 12/01/2010 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
28 Nguyễn Thanh Quyết 12/02/1988 040088000172 05/07/2016 Kỹ sư Xây dựng Cầu Đường bộ Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
29 Nguyễn Văn Đại 27/01/1984 034084009382 20/12/2017 Kỹ sư Công nghệ điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
30 Bùi Thái Tạo 20/12/1988 164239625 03/02/2010 Kiến trúc sư- Chuyên ngành: Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình
31 Đỗ Trường Giang 21/02/1990 001090024011 03/05/2018 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp
32 Trần Đức Thuận 05/01/1981 031081005699 25/07/2017 Kỹ sư đô thị cấp thoát nước Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
33 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1981 182495953 12/07/2016 Kỹ sư Xây dựng- Chuyên ngành: Xây dựng công trình Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
34 Nguyễn Bá Tuấn 10/06/1983 040083000857 23/11/2017 Kỹ sư xây dựng- Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng
35 Nguyễn Thiện Chiến 01/09/1971 001071003450 11/02/2015 Kỹ sư xây dựng- Chuyên ngành: Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng.
36 Ngô Văn Thuấn 08/09/1986 030086009749 26/04/2019 Kỹ sư kết cấu xây dựng - Ngành Xây dựng Cầu - Đường Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông.
37 Nguyễn Hữu Đàn 12/02/1971 150965555 15/03/2011 Kỹ sư vật liệu Xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông.
38 Nguyễn Đức Nhân 15/11/1980 182503086 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
21/03/2014
Trung cấp Trắc Địa Khảo sát địa hình.
39 Nguyễn Minh Tăng 11/07/1990 186885208 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
29/11/2018
Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Khảo sát địa hình.
Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
40 Bùi Văn Kiên 26/10/1991 034091007882 18/06/2018  Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
41 Phạm Thanh Định 22/02/1985 187893985 30/04/2018 Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông.
42 Bùi Thị Luyên 23/09/1984 151421392 06/05/2010 Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông.
43 Trần Trung Dũng 15/03/1978 013145617 05/02/2009 Kỹ sư điện tử viễn Thông Thiết kế xây dựng công trình HTKT thông tin, truyền thông.
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông tin, truyền thông vào công trình.
44 Đỗ Văn Thịnh  11/03/1988 034088007016 15/01/2018 Kỹ sư cầu đường  Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ
45 Nguyễn Văn Biên  06/07/1982 012215517 22/06/2013 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác xây dựng công trình đường sắt
46 Phạm Đăng Thùy 01/10/1984 C0332589 17/04/2015 Kỹ sư tự động hóa xí nghiệp công nghiệp Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
47 Vũ Hồng Phúc 15/08/1979 011893192 14/09/2010 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
48 Lê Văn Hiếu 12/06/1979 111586093 09/03/2013 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
49 Vũ Đức Toàn 10/12/1973 011587242 29/3/2007 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
50 Vũ Đức Trung 07/04/1983 168046764 14/08/2007 Kỹ sư công trình cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
51 Nguyễn Thế Hùng 13/05/1981 013017359 26/10/2007 Kỹ sư xây dựng công trình Biển - Dầu Khí Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
52 Phạm Quang Duy  19/08/1982 036082001196 14/10/2015 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng  Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
53 Nguyễn Đắc Ninh  12/10/1975 015075000002 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
23/01/2013
Kỹ sư điện tử viễn Thông Giám sát công tác lắp đặt thiết bị thông tin, truyền thông vào công trình
54 Nguyễn Huy Toàn  29/11/1984 035084001242 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
26/07/2016
Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
55 Dương Nguyễn Huy 01/09/1968 011398652 16/03/2007 Kiến trúc sư - Thiết kế kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình
56 Chu Sĩ Bình  02/08/1978 017456462 16/03/2013 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế công trình đường dây điện và trạm biến áp
57 Nguyễn Hải Hưng 06/8/1981 011983836 21/04/2011 Kỹ sư Hệ thống điện Thiết kế công trình đường dây điện và trạm biến áp
58 Trần Xuân Ninh 04/11/1973 036073005470 04/06/2018 Kỹ sư thiết bị điện, điện tử Thiết kế cơ - điện công trình
59 Vũ Trường Vinh 07/8/1984 00884000041 14/4/2015 Kỹ sư Xây dựng Cầu- Đường- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu- Đường Định giá xây dựng
60 Nguyễn Quang Huy 04/01/1987 031087004268 17/08/2016 Kỹ sư Xây dựng công trình thủy Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
61 Lê Tuấn Anh 03/02/1982 017265313 01/04/2011 Kỹ sư tự động hóa thiết kế cầu đường- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ.
62 Phạm Quang Bình 01/02/1986 031086007785 02/01/2018 Kỹ sư Xây dựng- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu Đường Định giá xây dựng.
Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, cầu.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ.
63 Nguyễn Mạnh Dũng 29/03/1984 015084000065 28/07/2015 Kỹ sư Xây dựng Cầu- Đường- Chuyên ngành: Xây dựng Cầu- Đường Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, cầu.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
64 Trần Đức Linh 16/01/1973 184058888 23/07/2010 Kỹ sư địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình
65 Phạm Thị Hiền 16/10/1984 182559740 11/08/2011 Kỹ sư địa kỹ thuật - Địa môi trường Khảo sát địa chất công trình
66 Đặng Thị Phương Nhung 27/07/1982 182505067 10/06/2015 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình
67 Nguyễn Thành Vinh 01/06/1980 182410900 17/11/2015 Kỹ sư Trắc địa Khảo sát địa hình
68 Lê Văn Tuấn  24/07/1984 143010627 19/06/2015 Kỹ sư công trình thủy điện Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
69 Giản Quốc Nghĩa 07/11/1992 187222892 12/03/2011 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
70 Phạm Thế Long 02/04/1975 030945947 13/03/2009 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
71 Phạm Xuân Tùng 26/09/1991 091596950 07/06/2016 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
72 Phạm Văn Thiện 05/09/1991 151851894 11/01/2012 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
73 Nguyễn Võ Thượng 18/03/1084 036084001837 17/05/2018 Kỹ sư công trình thủy Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Giám sát công tác xây dựng công trình đường thủy nội địa, hàng hải.
74 Vũ Tiến Công 18/12/1974 031074000556 20/11/2014 Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
75 Trần Quang Nhã 20/05/1989 031530965 18/02/2013 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử - Chuyên ngành điện công nghiệp và dân dụng Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình đường dây điện và trạm biến áp.
76 Nguyễn Đức Nhất 22/01/1991 034091005370 30/08/2018 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
77 Dương Phi Hùng 29/04/1991 187025553 03/11/2017 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
78 Nguyễn Ngọc Long 03/07/1991 132145784 23/10/2017 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
79 Nguyễn Hữu Thênh 02/01/1977 151141579 13/08/2010 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
80 Đỗ Văn Khải 30/05/1977 031077000389 06/10/2014 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ - Thạc sỹ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
81 Nguyễn Quang Hường 05/04/1976 025076000228 12/08/2016 Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
82 Nguyễn Hữu Hợp 05/05/1972 001072007728 29/03/2016 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
83 Bùi Văn Chiến 01/05/1981 111610808 07/04/2012 Kỹ sư công nghệ chế tạo máy Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí vào công trình
84 Lê Thanh Hải 29/03/1982 012895140 20/06/2006 Kỹ sư xây dựng Cầu Đường Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
85 Đặng Thiện Cương 17/01/1982 013514261 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
26/02/2012
Kỹ sư kinh tế xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
86 Nguyễn Văn Thái 28/11/1992 017095758 08/06/2013 Kỹ sư kỹ thuật tài nguyên nước Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
87 Trần Hữu Mạnh 06/07/1987 038087007936 03/10/2017 Kỹ sư ngành kỹ thuật điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
88 Ngô Văn Túc 23/06/1982 031173746 13/03/2012 Kỹ sư kinh tế xây dựng Định giá xây dựng
89 Nguyễn Văn Hùng 25/08/1971 100506499 20/05/2005 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Định giá xây dựng
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
90 Nguyễn Đình Vũ 12/07/1989 183755849 30/11/2009 Kỹ sư hệ thống kỹ thuật trong công trình Thiết kế cơ - điện công trình
91 Phạm Văn Hiếu 18/08/1989 172948381 04/01/2006 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
92 Nguyễn Đình Thi 23/02/1987 100979670 29/06/2010 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; hạ tầng kỹ thuật
93 Lê Trọng Hiếu 27/05/1980 011967104 13/02/2006 Kiến Trúc sư- ngành Kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình
94 Phạm Đình Khôi 04/12/1986 121584568 13/04/2017 Kỹ sư tự động hóa XHCN Thiết kế cơ - điện công trình
95 Tăng Đình Quang 14/09/1988 186659818 30/08/2005 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp
96 Nguyễn Viết Dũng 09/09/1986 001086013980 10/08/2016 Kỹ sư kỹ thuật máy và thiết bị Nhiêt - Lạnh Thiết kế cơ - điện công trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp
97 Trần Văn Hùng 27/06/1991 163166004 18/02/2009 Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng Thiết kế quy hoạch xây dựng
98 Đàm Việt Anh 22/08/1988 031550391 21/04/2005 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp.
99 Vũ Hải Đông 01/09/1985 162712056 30/06/2014 Kỹ sư xây dựng Thủy Lợi - Thủy Điện Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
100 Phan Văn Nhạn 12/05/1979 031019540 10/10/2009 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
101 Vũ Quốc Việt 05/08/1991 031654192 11/04/2007 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.
102 Nguyễn Khắc Mạnh 21/04/1980 011951951 11/08/2005 - Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng
103 Nguyễn Mạnh Dũng 15/03/1991 163160404 15/02/2009 - Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng
Định giá xây dựng
104 Vũ Quang Huy 02/09/1984 145106763 02/05/2006 - Kỹ sư Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng
105 Nguyễn Đắc Đại 23/10/1983 001083000005 25/09/2012 - Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
106 Đặng Minh Khoa 06/03/1986 162814544 14/02/2004 - Kỹ sư công trình thủy điện Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
107 Dương Văn Thuần 24/01/1982 013636897 25/05/2013 - Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình
108 Nguyễn Bá Mạnh 15/03/1988 001088022706 23/05/2018 - Kỹ sư Xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
109 Nguyễn Đức Đĩnh 15/02/1981 015081000005 02/05/2019 - Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ.
110 Nguyễn Đức Ngọc 08/03/1986 111897932 28/03/2013 - Thạc sĩ Kiến trúc  Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
111 Nguyễn Phạm Hà 01/10/1978 033078000002 09/10/2012 - Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình cầu
112 Nguyễn Phúc Nguyên 02/12/1984 162563424 10/02/2015 - Kỹ sư xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
113 Nguyễn Văn Minh 18/08/1984 001084022086 20/03/2017 - Kỹ sư xây dựng cầu đường Giám sát công tác xây dựng công trình cầu.
114 Nguyễn Việt Hưng 27/06/1987 001087000757 18/10/2013 - Kiến trúc sư chuyên ngành kiến trúc công trình Thiết kế kiến trúc công trình
115 Phạm Đức Tuệ 14/04/1987 001087007167 15/07/2015 - Kiến trúc sư chuyên ngành kiến trúc công trình Thiết kế kiến trúc công trình
116 Phùng Văn Thìn 07/10/1988 031088008100 13/06/2018 - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
117 Vũ Văn Trọng 25/04/1979 036079007130 23/10/2018 - Kỹ sư hệ thống điện Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
118 Trần Ngọc Hậu 05/10/1985 038085013834 07/08/2018 - Kỹ sư kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ Khảo sát địa hình
119 Hoàng Văn Vinh 01/06/1988 186723385 11/07/2008 - Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
120 Lại Kim Cương 10/10/1990 168277541 21/04/2006 - Kỹ sư công nghệ kỹ thuật giao thông Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ, cầu.
121 Lê Thị Oanh Trâm 21/09/1975 001175005498 30/07/2015 - Thạc sĩ kỹ thuật đo lường và điều khiển tự động Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
122 Vũ Anh Tuấn 07/05/1981 111509714 28/09/2010 - Kỹ sư xây dựng cầu đường Thiết kế xây dựng công trình đường bộ, cầu.
123 Đỗ Văn Thuần 31/10/1991 001091002440 31/07/2014 - Kỹ sư quản lý xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp.
Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi.
124 Khuất Hữu Đức 28/09/1975 001075008052 12/01/2016 - Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
125 Lưu Quang Vinh 11/05/1976 040076000321 42653 - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp.
126 Nguyễn Duy Đông 15/12/1977 162131901 02/05/2008 - Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
127 Ninh Thị Thu Hà 01/01/1980 013204742 12/04/2013 - Thạc sĩ Quản lý xây dựng Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
128 Thẩm Đức Thọ 18/04/1979 013455426 11/08/2011 - Kỹ sư xây dựng cầu đường Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
129 Vũ Đức Toàn 18/08/1977 012937697 11/03/2007 - Thạc sĩ Kinh tế Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp.
130 Nguyễn Trọng Tuấn 24/02/1976 100768373 22/08/2013 - Kỹ sư địa chất công trình Khảo sát địa chất công trình.
Giám sát công tác thi công địa kỹ thuật cho các công trình xây dựng.
131 Nguyễn Đình Thanh 12/05/1956 010391474 12/03/2011 - Thạc sĩ kỹ thuật Định giá xây dựng
132 Phạm Văn Tới 10/10/1984 031240837 23/8/2013 - Kiến trúc sư chuyên ngành kiến trúc Thiết kế kiến trúc công trình
Thiết kế quy hoạch xây dựng
133 Chu Thị Nguyên 21/08/1989 001189010560 22/02/2017 - Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện - điện tử Định giá xây dựng
Thiết kế xây dựng công trình đường dây điện và trạm biến áp.
134 Phạm Diệu Bang 28/02/1984 186045305 https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif,https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
27/10/2016
- Kỹ sư tự động hóa thiết kế cơ khi Giám sát công tác lắp đặt thiết bị cơ khí vào công trình dân dụng - công nghiệp.
135 Phạm Văn Long 26/08/1983 031083002187 09/06/2015 - Kỹ sư công trình thủy lợi Giám sát công tác xây dựng công trình: dân dụng; công nghiệp; hạ tầng kỹ thuật.
Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ.
136 Đào Bá Bình 28/02/1960 031130470 08/7/2009 Thạc sỹ kỹ thuật, chuyên ngành điện tự động tàu thủy Thiết kế cơ - điện công trình
Giám sát công tác lắp đặt thiết bị điện vào công trình
137 Nguyễn Minh Thông 15/10/1968 030838438 14/10/2007 - Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp Giám sát công tác xây dựng công trình đường bộ.
138 Nguyễn Việt Linh 08/08/1993 033093002848 01/02/2018 - Cao đẳng công nghệ kỹ thuật xây dựng Giám sát công tác xây dựng công trình thủy lợi, đê điều.
Giám sát công tác xây dựng công trình: đường bộ; đường thủy nội địa, hàng hải.