Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020
Danh mục tài liệu ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành Giao thông vận tải (Sử dụng cho kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức năm 2019).
Toàn văn tài liệu!