Hải Phòng, ngày 23 tháng 02 năm 2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Hướng dẫn số 59/VPĐP-THHC ngày 20/7/2017 của Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thành phố hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND 05 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến trình UBND huyện, Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện.
UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện thẩm tra hồ sơ và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới 05 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến. Kết quả thẩm tra: 05 xã Cộng Hiền, Vĩnh An, Giang Biên, An Hòa, Việt Tiến đạt 19/19 tiêu chí đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.