Hải Phòng, ngày 28 tháng 02 năm 2020

UBND phường Quán Toan tổ chức thành công công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND thành phố và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND thành phố sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND thành phố và Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND quận Hồng Bàng về việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019 - 2022.

Ủy ban nhân dân - ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam phường đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND-MTTQ ngày 09/9/2019 về bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022 tổ chức thực hiện. Từ ngày 24/9/2019 đến hết ngày 09/10/2019 các tổ dân phố trên địa bàn phường đã tổ chức Hội nghị bầu của Tổ trưởng tổ dân phố. Hội nghị bầu cử diễn ra đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định, lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tín nhiệm trong nhân dân để lãnh đạo tổ dân phố. Việc bầu Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định tại Điều 11 và Điều 14  Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Hội nghị bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được tổ chức dưới hình thức biểu quyết với tỷ lệ tán thành cao, đã bầu thành công được 20 đồng chí là Tổ trưởng tổ dân phố gồm: 17 nam, 03 nữ  (trong đó có 10 đồng chí được bầu mới, 10 đồng chí tái cử). Ngày 29/9/2019 đến ngày 14/10/2019, Ủy ban nhân dân phường đã ban hành quyết định công nhận 20 tổ trưởng tại 20 tổ dân phố.

Được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN quận Hồng Bàng, hướng dẫn của phòng Nội vụ quận, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND phường và     Ủy ban MTTQVN phường cùng các ngành, đoàn thể. Công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố tại phường Quán Toan đã thành công tốt đẹp đúng quy định đảm bảo dân chủ, công khai, đúng luật.

Công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được triển khai chặt chẽ từ phường tới cơ sở, từ công tác tuyên truyền, ban hành văn bản, các quy trình đều thực hiện chặt chẽ theo hướng dẫn của UBND quận Hồng Bàng. Giải quyết     kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai bầu. Các tổ dân phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chuẩn bị mọi điều kiện từ lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách, hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử.

 

Việc bầu cử tổ trưởng dân phố diễn ra đúng quy trình, thủ tục, bầu các đồng chí đủ tiêu chẩn, năng lực, tín nhiệm lãnh đạo tổ dân phố, phát huy dân chủ của nhân dân, đồng thuận trong xã hội, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh./.
Một số hình ảnh về công tác bầu cử tại cac tổ dân phố: