Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Lớp Bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2019

          Sáng 22/10, 65 quần chúng ưu tú của 22 chi, đảng bộ cơ sở trong huyện đã tham gia lớp bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2019 do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ tổ chức.
          Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Phạm Ngọc Hoa- Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã nhấn mạnh: việc tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức. Đồng chí cũng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định của lớp, tập trung theo dõi tiếp thu kiến thức bài giảng.
  
 
         Lớp học diễn ra trong 5 ngày với 5 chuyên đề trong chương trình học tập lý luận chính trị cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp đảng do ban Tuyên giáo Trung ương quy định là: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với việc học tập, các học viên được tham gia thảo luận và viết bài kiểm tra về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập để đánh giá kết quả.
  

          Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng nhằm xây dựng cho học viên có nhận thức chính trị đúng đắn, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện cũng  như xác định phương hướng  phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó góp phần quan trọng vào công tác củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trên địa bàn huyện.
                                                                                              Hoàng Thủy