Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ XÂY DỰNG


Số:         /SXD-PTĐT

V/v đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


       Hải Phòng, ngày    tháng     năm 2019

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

S Xây dng nhn được Văn bản s 644/2019/CV-VGR-PTDA ngày 11/10/2019 ca Tập đoàn Vingroup – Công ty CP về việc đăng tải thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2.

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do chủ đầu tư cung cấp, Sở Xây dựng đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đăng tải  thông tin về việc chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2, nội dung chính như sau:

Ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2359/QĐ-UBND về việc chấp thuận chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị Cầu Rào 2, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

a.Quy mô phần dự án chuyển nhượng:

- Diện tích : 149.391,2m2

- Vị trí: Khu nhà ở thấp tầng ký hiệu từ lô TT1-01 đến TT1-42; TT2-01 đến TT2-19; TT3-01 đến TT3-07; TT4-01 đến TT4-24, trong đó:

+ Các lô đất ký hiệu từ TT1-01 đến TT1-42 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 59.829,7m2;

+ Các lô đất ký hiệu từ TT2-01 đến TT2-19 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 45.125,6m2;

+ Các lô đất ký hiệu từ TT3-01 đến TT3-07 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 15.378,7m2;

+ Các lô đất ký hiệu từ TT4-01 đến TT4-24 xây dựng nhà ở thấp tầng, tổng diện tích 29.057,2m2.

b.Bên chuyển nhượng một phần dự án:

- Tên doanh nghiệp: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

- Địa chỉ: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số 0101245486, đăng ký lần đầu ngày 03/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 67 ngày 10/6/2019.

c.Bên nhận chuyển nhượng một phần dự án:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vinhomes

- Địa chỉ: Số 458, phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần: Mã số 0102671977, đăng ký lần đầu ngày 06/3/2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 28 ngày 28/6/2019.

d. Về quyền lợi khách hàng và các bên có liên quan (nếu có):

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan đến phần dự án chuyển nhượng (nếu có). Trường hợp khách hàng hoặc các bên có liên quan có ý kiến về quyền lợi của mình liên quan đến phần dự án chuyển nhượng thì Tập đoàn Vingroup – Công ty CP có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng.

S Xây dng đề nghị Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng đăng tải thông tin nêu trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

-VP: (để đăng t.tin trên cổng điện tử SXD);

- Lưu: VT, P.PTĐT, P.QLN.

GIÁM ĐỐC

Phùng Văn Thanh
(Đã ký)


Tải về / Download :dang tai thong tin.pdf