Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Thông báo kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến những người trúng tuyển viên chức quận Hải An năm 2019