Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thông báo Về việc lấy ý kiến về nội dung xây dựng bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2021) trên địa bàn huyện

Tải về