Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết