Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

                Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy tinh thần tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Quận Lê Chân đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tiếp nhận sách pháp luật… hưởng ứng Ngày Pháp luật Vệt Nam năm 2019.


                Ủy ban nhân dân quận Lê Chân vừa tiếp nhận 200 sách pháp luật do Sở Tư pháp tặng cho Thư viện sách đọc miễn phí quận Lê Chân; đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, động viên toàn dân nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật trong tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật 2019 (10/10 đến 10/11/2019).


                Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ngoại khóa, xây dựng tình huống, tuyên truyền pháp luật được tổ chứ sôi nổi trong các trường học trên địa bàn. Các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật được các đơn vị tham mưu triển khai đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên bàn quận.