Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thông báo về việc thi công cải tạo, sửa chữa các tuyến đường đô thị và tuyến đường tỉnh.
Toàn văn Thông báo 275/TB-SGTVT!