Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức dân số ở phường năm 2019

Xem thêm