Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020

Chuẩn bị kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Kế hoạch chuẩn bị kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Chi tiết vui xem tại đây.

Xem thêm