Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thực hiện kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 03/9/2019 của UBND quận Hồng Bàng về việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2019-2022.
Tối ngày 04 tháng 10 năm 2019 tại tổ dân phố 3B2 tổ chức Hội nghị bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố Nhiệm kỳ 2019 - 2022 đầu tiên và ngày 13 tháng 10 năm 2019 các tổ dân phố đã bầu xong 26/26 tổ.
Trong đượt bầu cử cử tri đại diện cho các hộ gia đình tham gia bầu cử tại 26 điểm bầu cử trên địa bàn phường diễn ra nghiêm túc, đúng quy định đảm bảo tính dân, chủ khách quan.