Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

       Thiện Công văn số 6139/UBND-KT ngày 07/10/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật từ đường hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn thành phố; Thông báo số 591/TB-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về đảm bảo trật từ đường hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận Hồng Bàng.
       Ngày 24/10/2019 UBND phường Trại Chuối kết hợp cùng Đội đường thuộc Công ty cổ phần đường sắt hà Hải, Xí nghiệp môi trường Hồng Bàng 2 tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, tại khu vực đường sắt tổ dân phố 2C, (khu vực cầu Quay) với 50 người tham ra cùng với phương tiện vận chuyển đã thu gom hơn 10m3 cây cỏ, rác phế thải sau tổng vệ sinh cảnh quan môi trường đã phong quang, sạch đẹp.