Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 183/KH- UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; để giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, ngày 16/10/2019, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã ra văn bản số 1635/STP-PBGDPL về việc thông tin, truyền thông về thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố, Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, đại diện thường trú các báo, đài ở thành phố và Phụ trương Pháp luật Hải Phòng quan tâm, phối hợp trong thời gian Tháng cao điểm triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 10/11/2019 tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin, bài, ảnh các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình, trên các Báo, trên Cổng thông tin điện tử; phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh tại cơ sở, mạng internet trong việc tuyên truyền về Ngày Pháp luật, Hiến pháp và các văn bản pháp luật.

Tài liệu đính kèm: Công văn số 1635/STP-PBGDPL ngày16/10/2019 của Sở Tư pháp và Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy bannhân dân thành phố./.