Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng; để giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội, ngày 16/10/2019, Sở Tư pháp - cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã ban hành văn bản số 1634/STP-PBGDPL về việc tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Theo đó, Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Công an, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố; Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ quan tâm, chỉ đạo thực hiện các công việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam từ ngày 10/10/2019 đến ngày 10/11/2019 và tập trung chỉ đạo đợt cao điểm từ ngày 04/11/2019 đến ngày 10/11/2019, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với việc quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, phổ biến chính sách, quy định mới ban hành, tác động đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật cho Nhân dân theo mục 1,2,3 phần II Kế hoạch số 183/KH-UBND.

2. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cho công chức, viên chức ngành giáo dục, học sinh, sinh viên, tích cực tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật; Tham gia hưởng ứng các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến trong nhà trường theo Công văn số 5692/UBND-KSTTHC ngày 16/9/2019 của UBNDTP do Bộ Tư pháp tổ chức.

3. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật Việt Nam: các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các tổ chức Bổ trợ tư pháp và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức treo các áp phích, băng rôn, cờ phướn về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, hành chính, tổ chức, đoàn thể thành phố, các trường học trong tuần lễ cao điểm. Ngoài những khẩu hiệu gợi ý dưới đây, các cơ quan, tổ chức có thể nghiên cứu, lựa chọn những khẩu hiệu phù hợp với điều kiện đặc thù của cơ quan, tổ chức mình; Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019, cụ thể như sau:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

- “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

- “Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tự giác tuân thủ, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

- “Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật”;

- “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân”.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho các thành viên tổ chức mình; Tăng cường tuyên truyền, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các cán bộ, hội viên các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố; phối hợp vận động thành viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nghiêm chỉnh tuân thủ chấp hành Hiến pháp, pháp luật.

5. Đề nghị Công an thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố phát huy vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp luật; lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tố tụng như: Bộ Luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017), Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tố tụng hành chính (theo Kế hoạch số 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố).

Tài liệu đính kèm: Công văn số1634/STP-PBGDPL ngày 16/10/2019 của Sở Tư pháp./.