Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo kết quả trúng tuyển công chức phường năm 2018.pdf