Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.PDF