Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Kế hoạch kèm theo: 183- thuc hien de an tang cuong CNTT.signed.pdf