Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020

Quận Lê Chân triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng,
 chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Được sự quan tâm của Thường trực Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, ngày 29 tháng 10 năm 2019, Thanh tra quận đã chủ động phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho các đối tượng là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân, Ban Giám hiệu, Ban Thanh tra nhân dân các trường học thuộc quận; đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Nguyệt Ánh - Phó Chánh thanh tra Thành phố.


Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Ngọc Anh - Quận ủy viên- Chánh Thanh tra quận đã trao đổi nêu cao ý nghĩa, tầm quan trọng, tính cấp thiết về phòng, chống tham nhũng; triển khai Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”. Việc tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Năm 2019, quận Lê Chân tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nhìn chung, người đứng đầu các trường học thuộc quận chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định của Hội nghị, tham dự đầy đủ thành phần. Tuy nhiên, còn một số Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã vắng mặt. Với vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, rất mong các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.