Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020
Thông báo Kết quả phỏng vấn xét tuyển và dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn năm 2019

Tải về