Hải Phòng, ngày 24 tháng 01 năm 2020
Thông báo về việc tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Điều dưỡng người có công năm 2019 (File đính kèm).