Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn huyện Cát Hải trong năm 2019 và 2020

Tải tài liệu:

228-KH-UBND