Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2020
Công bố công khai thông tin về đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

Tên đơn vị quản lý vận hành: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lê Xi.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 1/268 Bùi thị Tự Nhiên, Tổ dân phố Phương Lưu 9, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng.
Người đại diện pháp luật: Bà Lê Thị Thùy Dung, Chức danh: Giám Đốc
Số điện thoại : 0225.3736686 ( Số di động : 090.618.2555)

Download/ Tải về : 4825.pdf